مشاوره، طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء - واردات / صادرات
روزنامه همشهری   |  شماره 5786   |  یکشنبه 26 شهریور 1391   |  اجتماع - نهادها

بازی مرگ!

رشد سریع شهربازی‌ها در شهرهای مختلف کشور، پر‌هزینه‌بودن واردات دستگاه‌های استاندارد از خارج کشور و وجود افراد سودجو در ساخت دستگاه‌های ارزان و غیراستاندارد، همه از عواملی هستند که در چند‌ماه اخیر باعث افزایش حوادث خونین در شهربازی‌ها شده است. در این بین نظارت مراکز ذی‌ربط بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. پرونده حاضر، حاصل تلاش مشترک گروه‌های حوادث و شهرستان‌های روزنامه همشهری در بررسی این موضوع است.